Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

ehsNastępstwa pożaru są katastrofalne dla ludzi i ich mienia. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje mogą być rozległe i trwać przez wiele lat po faktycznym zdarzeniu. Zniszczeniu ulega także otoczenie i środowisko. Zapewniając optymalny poziom bezpieczeństwa pożarowego Promat aktywnie wpływa na środowisko i ogólny dobrobyt społeczności.

Sprawdzone w wielu realnych sytuacjach i przebadane zgodnie z obowiązującymi normami produkty i systemy Promatu spełniają najwyższe wymagania międzynarodowych standardów jakości.

Promat troszczy się o bezpieczeństwo, środowisko i zdrowie na wszystkich poziomach swojej działalności, od produkcji po montaż. Opracował własną politykę dotycząca tych obszarów zgodnie z linią Grupy Etex. Ma ona na celu zachowanie zasad odpowiedzialnego biznesu w skali globalnej i lokalnej. Podstawowe założenie tej polityki to:

  • tworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników
  • kontrola i minimalizowanie negatywnego wpływu działalności biznesowej firmy na środowisko
  • integracja polityki środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ze strategią badań i rozwoju dla wszystkich produktów i systemów
  • stały pomiar, monitorowanie i ulepszanie polityki środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
  • należyta staranność w tworzeniu sprawozdań z przestrzegania polityki środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa jako standardowa praktyka dla fuzji i przejęć, inwestycji i pozbywania się udziałów